O mnie

Marek Krawczyk
profesor doktor habilitowany nauk medycznych

mk2.jpgStudia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1963-1969 roku. Pierwsze publikacje przygotowywane w ramach Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Chirurgicznej (1966 – III roku studiów). W latach 1969-1971 roku odbyte staże podyplomowe w klinikach Akademii Medycznej w Warszawie. W 1971 rozpoczęcie studiów doktoranckich z farmakologii klinicznej w Akademii Medycznej w Warszawie. Przez cały ten czas związany z II Kliniką Chirurgiczną. W 1973 roku zatrudniony jako starszy asystent w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie znajdującej się w tym czasie w Szpitalu Przemienienia Pańskiego. W II Klinice Chirurgicznej zorganizował Pracownię Izotopową III st., która współpracowała z Pracownią Chirurgii Doświadczalnej Kliniki. W 1973 roku specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej.

W 1975 roku stopień doktora nauk medycznych uzyskany w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie pracy p. t. „Badania nad wchłanianiem tłuszczów i D – ksylozy po odnerwieniu i przecięciu naczyń chłonnych krezki jelita cienkiego u psa” – promotor: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Łapiński. W 1977 roku egzamin II stopnia z chirurgii ogólnej. W 1978 w drodze postępowania konkursowego uzyskał stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta. W ramach stypendium przez 14 miesięcy praca w Klinice Chirurgicznej i jej Pracowni Doświadczalnej Uniwersytetu w Heidelbergu. W czasie tego pobytu prowadził badania doświadczalne dotyczące procesów wchłaniania jelitowego. W 1980 roku uzyskuje etat adiunkta Kliniki.

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 1987 roku przed Radą I Wydziału Lekarskiego na podstawie pracy habilitacyjnej p.t. „Badania nad mechanizmem adaptacji pozostałej po resekcji części jelita cienkiego”. W 1988 roku – awans na stanowisko docenta. W czerwcu 1992 roku wykonanie pierwszej w Polsce, bez udziału chirurgów z innych krajów, cholecystektomii techniką laparoskopową. Od 1990 do 1999 roku specjalista wojewódzki w zakresie chirurgii ogólnej w województwie płockim, a od 1999 roku do chwili obecnej specjalista wojewódzki w zakresie chirurgii ogólnej w województwie mazowieckim. Od 1999 roku do 2003 roku specjalista wojewódzki w transplantologii klinicznej w województwie kujawsko-pomorskim. W 1993 roku awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Medycznej w Warszawie. W tym samym roku trzymiesięczne szkolenie w przeszczepianiu wątroby w Klinice Chirurgicznej w Villejuif (stypendysta rządu francuskiego), kierowanej przez znakomitego znawcę chirurgii wątroby Prof. Henri Bismuth.

Efektem tego pobytu, było rozwinięcie programu przeszczepiania wątroby w Klinice. W 1996 roku wykonano 6 transplantacji, w 2003 roku 71 transplantacji wątroby, a w 2005 roku 102 transplantacje. Łącznie do chwili obecnej ponad 630 transplantacji wątroby w Klinice (Ryc.1).

otx.png

Ryc. 1. Przeszczepianie wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Wątroby.
Dane te stanowią ok. 50% przeszczepień wątroby w Polsce.

W 1995 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymany tytuł naukowy profesora. W roku 1996 decyzją Rady I Wydziału zostaje Prodziekanem. Na tym stanowisku pracuje do 2002 roku Dnia1 październik 1998 roku wygrał konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie. Prof. Marek Krawczyk całkowicie zmodernizował Klinikę zapewniając chory standard leczenia nie różniący się od najlepszych ośrodków europejskich.

W Klinice została zorganizowana w roku 1998 roku Pracownia Endoskopii, która w 2004 roku jako jedna z 9 w Polsce uzyskała certyfikat Sekcji Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W 2000 roku organizuje w Klinice Pracownię Ultrasonografii), a w 2002 roku Oddział Intensywnej Terapii Chirurgicznej służący przede wszystkim chorym po transplantacji wątroby. Oddział ten spełnia światowe standardy w zakresie opieki nad chorymi po transplantacjach narządów.

kl6_r4.jpg

W 1999 roku awans na stanowisko profesora zwyczajnego. W tym samym roku rozpoczęty wraz z Centrum Zdrowia Dziecka program przeszczepiania wątroby od dawcy żywego. Klinika jest do tej pory jedynym ośrodkiem chirurgii wątroby dorosłych w Polsce, który te operacje wykonuje.

Za wdrożenie programu przeszczepiania wątroby od dawcy żywego Zespoły obu Klinik otrzymały nagrodę Ministra Nauki, a od władz Centrum Zdrowia Dziecka prof. M. Krawczyk otrzymał medal Przyjaciela Centrum Zdrowia Dziecka.

Jako pierwszy ośrodek w Polsce wykonał przeszczepienie wątroby od dawcy żywego dorosłego dla biorcy żywego dorosłego. W Klinice (we współpracy z Kliniką prof. Jacka Szmidta) wykonano pierwsze w Polsce jednoczasowe przeszczepienie wątroby i nerki u chorego dorosłego. W kolejnych latach Klinika rozwinęła ogromnie swoją aktywność w chirurgii wątroby i transplantacji tego narządu. Z tego powodu w 2002 roku zmieniona została nazwa Kliniki na Klinikę Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

Od 2002 roku do chwili obecnej prof. Marek Krawczyk jestem Dziekanem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

W 2003 roku uzyskała specjalizację z transplantologii klinicznej, a w 2007 roku w chirurgii onkologicznej.

Udział w pracach polskich towarzystw naukowych:

 • W latach 2001-2003 Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W 2003 roku organizacja VI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

 • Od 1997 roku członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, w tym przez dwie kadencje wiceprezes Zarządu, a przez trzy kadencje Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

 • Od 1998 roku członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Przez trzy kadencje Wiceprezes tego Towarzystwa (od 2000-2007, z przerwą 2004-2006).

 • Od 1999 roku jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wraz z Zespołem Kliniki zorganizował pięciokrotnie Sympozja z udziałem zagranicznych naukowców p.t. „Progres in Liver Surgery and Transplantation”.

Będąc specjalistą wojewódzkim inicjator i organizator pięciu Sympozjów pt. „Mazowieckie Dni Chirurgiczne”

Przebieg pracy naukowej

Prof. Marek Krawczyk jest autorem lub współautorem 297 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Między innymi publikuje w takich czasopismach z listy filadelfijskiej jak: Langenbecks Archive für Chirurgie, Folia Histochemica et Cytobiologica, European Journal of Surgical Oncology, Journal de Chirurgie, Journal of Pathophysiology & Pharmacology, Transplantation Proceedings, Liver Transplantation, Surgical Childhood International, Journal of Hepatology, Transplantation, Hepatogastroenterology, European Journal of Gastroenterology and Hepatology, Journal of Physiology and Pharmacology, Clinical Transplants, Journal of Surgical Oncology, Neoplasma , Journal “Vox Sanguinis”. Sumaryczny Impact Factor wynosi 199,025. Jest redaktorem 11 książek oraz autorem lub współautorem 92 rozdziałów, z tego 17 w języku angielskim. Przedstawił 520 referatów na polskich i międzynarodowych kongresach.

Główne zainteresowania naukowe i kliniczne to:

 • Patofizjologia zespołu krótkiego jelita

 • Zagadnienia ostrego zapalenia trzustki

 • Problemy zmian ogniskowych w wątrobie

 • Ultrasonografia śródoperacyjna wątroby

 • Chirurgia laparoskopowa

 • Przeszczepianie wątroby od dawcy zmarłego

 • Przeszczepianie wątroby od dawcy żywego

 • Leczenie chorych na nowotwory wątroby i dróg żółciowych

 • Leczenie chorych na inne nowotwory przewodu pokarmowego

W trakcie swojej pracy naukowej i zawodowej pracował w takich zagranicznych ośrodkach chirurgicznych jak:

 • W 1978/79 roku praca w Klinice Chirurgicznej w Heidelbergu (Uniwersytet w Heidelbergu), jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta

 • W 1989 roku praca w Klinice Chirurgicznej w Mannheim (Uniwersytet w Heidelbergu), jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta

 • W 1990 roku praca w Klinice Chirurgicznej w Mannheim (Uniwersytet w Heidelbergu), jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta

 • W 1991 roku praca w Klinice Chirurgicznej w Dundee (Uniwersytet w Dundee, Szkocja) oraz w Klinice w Cambridge (Uniwersytet Cambridge, Anglia)

 • W 1993 roku praca w Klinice Chirurgicznej w Villejuif (Uniwersytet Paryż) – stypendium rządu francuskiego

 • W 1994 roku praca w Klinice Chirurgicznej w Villejuif (Uniwersytet Paryż) – stypendium rządu francuskiego

 • W 1995 roku praca w Klinice Chirurgicznej w Strasbourgu – stypendium rządu francuskiego

Prof. Marek Krawczyk otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Dziecięciokrotnie nagrodę JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie

 • Siedem Nagród Ministra Zdrowia

 • Jedną nagrodę Ministra Nauki

 • Sześć innych nagród i wyróżnień

Jest także odznaczony:

 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej

r9.jpgProf. dr hab. n. med. Marek Krawczyk jest:

 • Członkiem Korespondentem Polskiej Akademii Nauk – jako jeden z 3 pracujących w naszej Uczelni profesorów

 • Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

 • Członkiem Francuskiej Akademii Chirurgicznej (L’Academie Nationale de Chirurgie w Polsce tylko 4 członków – w tym nieżyjący Prof. Jan Nielubowicz i z żyjących Prof. Stefan Wesołowski

 • Członkiem Honorowym French Society for Surgery (L’Association Francaise de Chirurgie)

 • Członkiem Honorowym German Society for Visceral Surgery (Die Deutsche Geseellschaft fur Viszeralchirurgie)

 • Członkiem Honorowym Romanian Society for Surgery

 • Członkiem honorowym serbsko-czarnogórskiego Towarzystwa Chirurgii Wątrobowo-Trzustkowo-Żółciowego

 • Członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

 • Członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia

 • Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk był promotorem 9 doktoratów ukończonych, a dwa kolejne są otwarte.W tym samym okresie czasu był opiekunem 4 habilitacji. W okresie kierowania Kliniką dwie osoby uzyskały tytuł naukowy profesora, cztery kolejne wnioski w trakcie realizacji.

Jest także promotorem dwóch Doktoratów Honoris Causa:

 • Prof. Henri Bismutha z Villejuif (Francja)

 • Prof. Tadeusza Popieli z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Był także wnioskodawcą i wygłaszał laudacje dwóch członków honorowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, oraz jednego członka honorowego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Recenzje

r8-2.jpg

Do tej pory recenzował 21 prac doktorskich, oraz 11 przewodów habilitacyjnych. Był również recenzentem w 8 przewodach do stopnia naukowego profesora.

prof.png

Wzrost liczby promocji profesorskich w ostatnich latach na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stanowiska w Uczelni

r17b.jpgPraca jako Dziekana – inicjatywy i nowe kierunki

 • Znaczne zwiększenie liczby doktoratów i habilitacji
 • Wielokrotne zwiększenie liczby profesur w Wydziale
 • Inicjator nowych kierunków studiów i powstania nowych jednostek Wydziału – Genetyka Medyczna; Zakład Genetyki Medycznej
 • Stworzenie Wirtualnego Dziekanatu.
  a. Przewodniki Dydaktyczne w Internecie
  b. Plany dydaktyczne w Internecie
  c. Plany Sesji w Internecie
 • Redaktor monografii p.t. Dzieje I Wydziału Lekarskiego
 • Przywrócenie wartości Sesji Noblowskich – nowa oprawa – 2001 Sesja Noblowska miała szczątkowy charakter, wygłoszony został wykład podczas posiedzenia Rady I Wydziału. Od 2002 roku prawdziwe święto nauki
  a.drukowanie materiałów z wykładów
  b.przygotowanie materiałów zbiorczych w formie oprawionej na temat Sesji Noblowskich
  Za właściwą oprawę Sesji i inne osiągnięcia otrzymał z rąk prof. S. Konturka Medal Pionierów
 • Podniesienie rangi uroczystości wydziałowych
 • Inicjator utworzenia medalu za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego
 • Inicjator Sesji Naukowych I Wydziału Lekarskiego
 • Inicjatywa przekazywania stanowisk kierowniczych przez nowo obejmujących kierowników kliniki i zakładów z udziałem władz dziekańskich
 • Wprowadzenie warsztatów integracyjnych dla studentów I roku studiów . Inicjatywna była tak dobrze przyjęta przez władze rektorskie, że w 2007 roku prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych zorganizował po raz pierwszy podobne warsztaty dla wszystkich wydziałów, jednocześnie odbierając nam pionierskość
 • Inicjatywa zmiany istoty Działu Wydawnictw Akademii Medycznej na Oficynę Wydawnicza Akademii Medycznej w Warszawie
 • Nowa forma „książeczek” z promocji doktorskich, dyplomów lekarzy – zamieszczanie pocztu Dziekanów i Rektorów (forma przejęta przez inne Wydziały)
 • Nowe inicjatywy w prowadzeniu konkursów do stanowisk kierowniczych :
  a.wprowadzenie opinii Prezesa Towarzystwa Naukowego – obligatoryjna
  b. zainicjowanie auto-prezentacji kandydata przed członkami Rady Wydziału
 • Umiejętność pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na rzecz Wydziału i Uczelni
  a. Inicjatywa przebudowy Dziekanatu – finanse – 50% z funduszu Akademii Medycznej, a pozostałe sumy z pozyskanych pieniędzy od sponsorów.
  b. Odnowienie i nadanie godnego wyglądu Galerii Dziekanów
 • Prezentacja Radzie I Wydziału sprawozdania z działalności Dziekana z każdego roku akademickiego

Będąc Dziekanem zawsze znajdował czas na odwiedzanie studentów podczas ich spotkań na obozach. Odwiedził obozy: zimowy w 2003, 2004 i 2005 w Zakopanem, obozy letnie w 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 w Gniewie, Starogardzie Gdańskim, Baranowie i w Chłapowie.

r26b.jpg

Dziekan – prof. Marek Krawczyk był i jest niezwykle aktywny i skuteczny w realizacji działań na rzecz studentów Wydziału i Uczelni.

A prywatnie? – uprawia tenis i jeździ na nartach

Warszawa, marzec 2008

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu ze mną:

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Akademii Medycznej w Warszawie
ul. S. Banacha 1a
02-097 Warszawa

Tel.: 022 / 599 25 45, 0-22 / 599 25 46
Fax: 022 / 599-15-45

mkrawczyk@amwaw.edu.pl

Jeśli mają Państwo życzenie spotkać się ze mną, przedyskutować zaproponowany przeze mnie program wyborczy, jestem do Państwa dyspozycji. Proszę o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia dogodnego terminu spotkania.

Copyright by Marek Krawczyk, 2008.