Mój program

Działalność naukowa Uczelni

 • przywrócenie opiniotwórczej roli Senackiej Komisji Nauki (i innych Komisji) w organizacji badań naukowych i ocenie dorobku naukowego Uczelni z uwzględnieniem strategicznych programów naukowych na najbliższe 4 lata kadencji Rektora

 • uproszczenie sprawozdawczości z działalności naukowej jednostek Uczelni

 • wprowadzenie w praktyce autonomii Wydziałów w podziale dotacji statutowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • promowanie młodych pracowników ze stopniem doktora, opracowanie jednolitych kryteriów awansu zawodowego i naukowego

 • promowanie młodych pracowników ubiegających się o stopień doktora habilitowanego, opracowanie jednolitych kryteriów awansu zawodowego i naukowego

 • promowanie młodych pracowników ubiegających się o tytuł naukowy profesora

 • zwiększenie pomocy Działu Nauki w przygotowywaniu grantów promotorskich doktorskich

 • zwiększenie pomocy Działu Nauki w przygotowaniu grantów habilitacyjnych

 • wykorzystywanie programu Innowacyjna Gospodarka w zdobywaniu grantów studenckich, doktorskich i habilitacyjnych w ramach współpracy z regionem

 • pomoc w tworzeniu zespołów badawczych w oparciu o „liderów naukowych” Uczelni

 • przywrócenie roli wspólnych grantów naukowych dla zespołów z nauk podstawowych i klinicznych

 • opracowanie i wspieranie wspólnych programów badawczych Instytutów Polskiej Akademii Nauk i jednostek naszej Uczelni (lepsze wykorzystanie m.in. funduszu „prac własnych”)

 • wykorzystywanie doświadczenia pracowników naszej Uczelni będących członkami PAN w przygotowywaniu wieloośrodkowych projektów badawczych

 • realizacja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w możliwie najkrótszym terminie i równoległe tworzenie zaplecza kadry naukowej

 • poprawa bazy do badań naukowych wszystkich wydziałów, ale szczególnie Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Oddziału Stomatologii

Działalność dydaktyczna Uczelni

 • autonomia dydaktyczna Wydziałów

1. Baza dydaktyczna

 • poprawa bazy dydaktycznej dla jednostek Wydziału Nauki o Zdrowiu (nadbudowa Centrum Dydaktycznego)

 • poprawa warunków pracy zespołów dydaktycznych (usadowienie części Zespołów w nadbudowie Centrum Dydaktycznego)

 • poprawa bazy dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego (modernizacja bazy oraz przeniesienie niektórych jednostek do CePT)

 • poprawa bazy dydaktycznej dla II Wydziału Lekarskiego (właściwe przygotowania w obrębie jednostek bazy obcej)

 • poprawa bazy dydaktycznej dla nauczania pediatrii (budowa nowego szpitala pediatrycznego z zapleczem dydaktycznym)

 • przygotowanie bazy dydaktycznej dla Oddziału Stomatologii z możliwością wprowadzenia nauczania w języku angielskim w oparciu o istniejącą kadrę dydaktyczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • modernizacja bazy dydaktycznej dla jednostek teoretycznych naszej Uczelni

 • sięganie po pomoc finansową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i priorytetu tego programu – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego

 • doprowadzenie do powstania Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w naszej Uczelni wraz z bazą dydaktyczną dla Oddziału Fizjoterapii (szansą program Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego)

 • współpraca z Regionem na bazie jednostek klinicznych o istniejącym potencjale dydaktycznym

2. Studenci

 • rozszerzenie liczby zintegrowanych programów dydaktycznych

 • zwiększenie mobilności studentów, szczególnie w zakresie programów Erasmus etc.

 • promocja najzdolniejszych studentów, także poprzez dostęp do studiów doktoranckich, a dalej stworzenie systemu zapewniającego zatrudnienie w Uczelni jak największej liczby najlepszych absolwentów

 • kontynuacja remontu Domu Medyka, bezpośrednia pomoc różnych działów naszej Uczelni w realizacji tego zadania

 • dbanie o infrastrukturę – akademiki

 • zapewnienie odpowiedniej dotacji na stypendia i wyjazdy szkoleniowe

 • rozszerzenie i wsparcie finansowe różnych form szkolenia wakacyjnego (np. „obozy studenckie”)

 • rozszerzenie działalności grup studenckich zajmujących się prewencją w zakresie uzależnień w środowisku akademickim

3. Doktoranci

 • zapewnienie właściwego dotacji finansowej dla uczestników studiów doktoranckich

 • dążenie do zapewnienia kontynuacji specjalizacji po ukończeniu studiów doktoranckich

 • dążenie do zapewnienia zatrudnienia dla absolwentów studiów doktoranckich

 • umożliwienie doktorantom (i innym młodym pracownikom nauki) dostępu do bazy aparaturowej Uczelni (np. poprzez stworzenie rejestru aparatury i określenie zakresu dostępnej metodologii badawczej)

 • włączenie doktorantów (i innych młodych pracowników naukowych) do zespołów w CePT oraz istniejących programów naukowo-badawczych prowadzonych przez samodzielnych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Kadra jednostek naukowo-dydaktycznych

 • promowanie młodych pracowników ze stopniem doktora

 • promowanie młodych pracowników ubiegających się o stopień doktora habilitowanego

 • promowanie młodych pracowników ubiegających się o tytuł naukowy profesora

 • opracowanie systemu szkolenia zawodowego w ośrodkach zagranicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń klinicznych

 • dążenie do dalszego wzrostu uposażenia pracowników Uczelni, w tym także pracujących w jednostkach tzw. „bazy obcej”

 • pomoc młodym pracownikom w ich trudnych sytuacjach (np. pomoc w dyskusjach związanych z sytuacją strajkową i materialną poprzez udział w nowych programach strategicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz utworzenie grupy roboczej „Solidarna Pomoc”)

 • dążenie do jednolitego zatrudnienia nauczycieli akademickich obejmujących zadania dydaktyczno-naukowe i zawodowe (propozycja wyboru formy zatrudnienia w klinikach i zakładach przedklinicznych)

Zadania inwestycyjne

 • kontynuacja realizacji projektu CePT

 • kontynuacja nadbudowy Centrum Dydaktycznego

 • przygotowanie planu zagospodarowania Kampusu Banacha i Kampusu Lindleya

 • realizacja planów remontowych i nowych pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych Wydziału Farmaceutycznego

 • realizacja planów remontowych w stosunku do jednostek Centrum Biostruktury

 • realizacja planów remontowych Domu Medyka

 • realizacja Uchwały Senatu w stosunku do Instytutu Stomatologii

 • opracowanie i realizacja planów utworzenia Akademickiego Centrum Onkologicznego (m.in. specjalnie przygotowane obiekty do radioterapii, terapii hadronowej)

 • opracowanie i realizacja planów utworzenia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (z wykorzystaniem programu Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego oraz programów regionalnych)

Administracja Uczelni

 • poprawa działalności Administracji zgodnie z uwagami przekazywanymi przez kierowników i pracowników naszych jednostek

 • stałe monitorowanie i adekwatne reagowanie na uwagi pracowników naukowo-dydaktycznych dotyczących potrzeb i realizacji zamówień, naprawy sprzętu i obsługi administracyjnej jednostek (z zapewnieniem na te cele odpowiednich środków)

 • zapewnienie właściwej informatyzacji w jednostkach poza kampusami akademickimi (baza obca)

 • zapewnienie informatyzacji dziekanatów

Szpitale

Baza akademicka

 • właściwa ocena zagrożenia utraty szpitali klinicznych i współpraca na tym polu z rektorami innych Uczelni medycznych

 • współpraca z administracją Szpitali

 • pomoc w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia

 • utworzenie centrum nadzoru badań klinicznych przy Wydziale Farmacji

Baza „obca”

 • dążenie do koncentracji bazy obcej dla jednostek II Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauki o Zdrowiu

 • dążenie do równoważności finansowej nauczycieli akademickich we wszystkich szpitalach, równając do najkorzystniejszych warunków

 • pomoc kierownikom klinik w rozmowach z dyrekcją szpitali i z Samorządem w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów (powierzenie roli negocjatora w tym zakresie prorektorowi ds. klinicznych i współpracy z regionem)

 • stałe monitorowanie zagrożeń dla klinik działających na bazie obcej i podejmowanie wyprzedzających działań zapobiegawczych (prorektor ds. klinicznych i współpracy z regionem).

Reklamy